Kom til generalforsamling den 26. april

Kom til generalforsamling den 26. april

Indkaldelse til generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 9 indkaldes medlemmer af Hørsholm Rungsted Løbeklub hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes: onsdag den 26. april 2017 kl. 20.00 i Fritidshuset, Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 10:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbende år
3) Forelæggelse af årsregnskab (inkl. revideret regnskab) for det forløbende år til godkendelse 4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for de kommende 12 måneder til godkendelse 5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af kasserer
9) Valg af øvrige tre bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af en revisor og en revisorsuppleant
12) Eventuelt (forhold vedr. foreningen kan drøftes, men der kan ikke træffes beslutninger).

Ad 6: Forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsen erindrer om, at forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, ifølge vedtægternes § 9, skal være indsendt skriftligt (e-mail) til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse (12. april 2017).

Er der indkommet forslag, E-mailes disse til medlemmerne sammen med den endelig dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamling.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 9:

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Rungsted, den 29. marts 2016

BESTYRELSEN

Følg os på facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og følg med i alle aktiviteter og nye tiltag i klubben

Tak, du er nu tilmeldt Hørsholm Rungsted løbeklubs nyhedsbrev

Webdesign www.responso.dk | Copyright © Hørsholm Rungsted Løbeklub