[hr]

1) Valg af dirigent og referent

Ruben bød velkommen og foreslog at Anders Ladegård som dirigent. Anders blev valgt. Dirigenten konstaterede at formalia var overholdt og generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2)  Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Ruben takkede for alle de aktive i klubben, som sikrer et højt aktivitetsniveau. Der er nu 250 medlemmer. Brush up holdet er en stor succes, som ikke er set andre steder. Tak for det. De forskellige holdt tager rigtig godt imod nye medlemmer, tak til de mange gode trænere. Inge-Merete trækker sig grundet løbeskade, så vi ser på mulighederne for at fortsætte næste år med styrketræningen med en anden træner. Frugtordning med aflevering af holdtkort fort kontrol af, at alle hold er kommet hjem. Testløb, haloween løb, juleløb, nytårsløb og ture/udflugter med tog ud og løb hjem. Der var 75 medlemmer med på Helsingør turen. Åløbet havde knap så mange deltagere denne gang, årsagen kunne være vejarbejde, det kunne også være afstand til andre løb. Tak til løbearrangørerne. Ruben takkede også sponsorerne især Sydbank og vores tøjsponsor. Beretningen blev godkendt

3) Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse

Erik gennemgik regnskabet. Tak specielt til Sydbank som er vores hovedsponsor. Å-løbet gav overskud, hvilket ikke er meningen, så det bliver gratis for klubmedlemmer i 2014.04.23 Regnskabets enkelte poster blev gennemgået Regnskabet blev godkendt med en bemærkning om, at det var et flot regnskab Kasseren takkede vores revisor, Anne Bjørnsten for godt samarbejde

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for de kommende 12 måneder til godkendelse

Erik gennemgik budgettet for 12 måneder. Dirigenten påpegede, at der står 18 måneder i vedtægterne, hvilket deltagerne besluttede ikke skulle have nogen konsekvens for afholdelse af generalforsamlingen Der er d.d. 219 medlemmer, heraf har 34 endnu ikke betalt Erik gennemgik årsagerne til udmeldingerne og tilfredsheden med klubben hos de udmeldte jfr det spørgeskema alle modtager ved udmeldelse. Carsten spurgte, hvor mange der udmeldte sig sidste år. Erik svarede at antallet var stort set det sammen. Budgettet blev gennemgået. Sydbank har meddelt at de fortsætter sponsoratet med 20.0oo kr. incl. moms til trøjer Erik kommenterede omkostningerne til udvikling af Web løsning til bl.a. automatisk indbetaling og medlemsregistrering. Carsten spurgte hvem der har forudsætning for at lave Web løsningen. Erik svarede, han kender en, som kan hjælpe til vennepris. Budgettet blev godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent

Forslag om uændret kontingent. 300 kr. for single 500 kr. for familier. Vedtaget

6) Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændringer – Erik gennemgik ændringsforslagene. Forslag om bl.a. at hele bestyrelsen bliver valgt for 1 år ad gangen. Ingelise spurgte til § 9 at der kun kan stemmes ved personligt fremmøde. Det er ikke ændret, men vi tager det med som punkt på førstkommende generalforsamlingen. Ingelise spurgte vedr. Forslag og regnskab sendes som tidligere ud 1 uge før generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen skal sendes med 2 ugers varsel Carsten mente, at medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent, ikke har stemmeret på generalforsamlingen. Ruben påpegede, at man er medlem indtil man bliver smidt ud. Elisabeth mente valg af bestyrelsesmedlemmer for eet år er far kort en frist. Erik svarede, at hvis man ønsker at fortsætte, kan man blive genvalgt. Alle medlemmer kan stemme – uanset alder. Erik nævnte, at vi evt. kan tage forslagene med på generalforsamlingen 2015 Ingen begærede skriftlig afstemning Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

7) Valg af formand (i lige år)

8) Ruben genopstiller ikke som formand

-men gerne i bestyrelsen Ruben ønsker ikke genvalg som formand og foreslår Robert Justesen som ny formand Robert blev valgt til ny formand

9) Valg af et bestyrelsesmedlem (i lige år)

Helle og Regin genopstiller ikke Ruben og Heidi Börninck opstiller som bestyrelsens kandidater Christian Barnholt opstillede som nyt bestyrelsesmedlem hvis der manglede kandidater. Ruben og Heidi blev valgt

10) Valg af bestyrelsessuppleant

Inge-Merete genopstiller ikke Lasse Richard opstiller som bestyrelsesuppleant og blev valgt

11) Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter

Ingelise Staun blev valgt som ny revisor Anne Bjørnsten og Tina Brix blev ny revisor suppleanter

12) Eventuelt (forhold vedr. foreningen kan drøftes, men der kan ikke træffes beslutninger)

Christian Barnholdt annoncerede efter deltager til ¼ Ironman løb 15 juni Louise stillede forslag om en idræts studerende til styrketræning næste år. Der var forslag om klapning af Lena Daugaard som årets træner. Der blev klappet begejstret. Forslag om at Ruben udnævnes til æresmedlem resten af sin aktive tid i klubben Forslag om udnævnelse af årets løber. Generalforsamlingen sluttede med tak til dirigenten. Efter generalforsamlingens afslutning nævnte Anne Bjørnsten at hun gerne ville med i trøje udvalget. Pernille Dornan vil gerne med i aktivitetsudvzlget

Følg os på facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og følg med i alle aktiviteter og nye tiltag i klubben

Tak, du er nu tilmeldt Hørsholm Rungsted løbeklubs nyhedsbrev

Webdesign www.responso.dk | Copyright © Hørsholm Rungsted Løbeklub